Tại sao trường tôi cần phải rà soát lại điều lệ?

Hội đồng PCSB DC phải rà soát mỗi trường học ít nhất 5 năm một lần theo yêu cầu của Đạo luật Cải cách Trường học hoặc SRA. Nhìn chung, những lần rà soát điều lệ này được tiến hành trong năm hoạt động thứ năm và thứ mười của mỗi trường, và chúng tôi sẽ tiến hành rà soát bổ sung các trường nằm ngoài lịch trình này nếu cần thiết.