Tại sao một số trường điều lệ công lập bị đóng cửa?

Có ba lý do chính khiến các trường học bị thu hồi điều lệ. Lý do đầu tiên là trường học không đáp ứng được các mục tiêu trong điều lệ của họ. Ví dụ, nếu một điều lệ không đáp ứng được kỳ vọng về thành tích học tập của họ, điều lệ đó không còn đáp ứng được tiêu chuẩn gia hạn điều lệ như quy định trong Đạo luật Cải cách Trường học DC năm 1995 (SRA). Lý do thứ hai là trường đó không tuân thủ luật pháp. Lý do thứ ba là quản lý tài khóa yếu kém. Theo Đạo luật Cải cách Trường học, Hội đồng PCSB phải thu hồi điều lệ của một trường nếu hội đồng xác định được rằng trường học đã quản lý tài khóa yếu kém và có thể thu hồi điều lệ của trường nếu trường đó vi phạm một luật pháp hiện hành.