Tại sao một kiến nghị điều lệ bị từ chối?

Hội đồng sử dụng một tiêu chuẩn phê duyệt vô cùng nghiêm ngặt cho các kiến nghị điều lệ mới. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các trường học chất lượng tốt cho các gia đình trong học khu. Để một điều lệ mới được phê duyệt, điều lệ đó phải đáp ứng tất cả các hướng dẫn như quy định trong đơn đăng ký. Phải có sự nhất quán với sứ mệnh và triết lý của chúng tôi, phải chứng minh được có nhu cầu về trường học và/hoặc quần thể dân số cụ thể. Phải có các nhu cầu hòa đồng trong quần thể học sinh đặc biệt. Nhóm sáng lập cũng phải cung cấp bằng chứng đầy đủ về khả năng điều hành một trường điều lệ công lập và tiến độ phát triển kế hoạch để có được sự phê duyệt.