Tôi ghi danh vào một trường điều lệ công lập bằng cách nào? My School DC là gì?

Đối với phần lớn các trường điều lệ công lập, việc ghi danh được hoàn tất thông qua hệ thống xổ số thông thường của DC, My School DC.