Tôi gửi chứng nhận cho ý kiến công chúng bằng cách nào?

Để gửi chứng nhận cho ý kiến công chúng, mọi người có thể làm theo một trong những phương pháp sau đây: