Tôi có thể tìm hồ sơ học sinh của tôi ở đâu?

Có hai cách để tiếp cận hồ sơ học sinh. Nếu trường mà học sinh đã theo học vẫn còn mở cửa, hãy liên hệ trực tiếp trường đó. Nếu trường đó đã đóng cửa, liên hệ Hội đồng PCSB DC theo số (202) 328-2660 để yêu cầu hồ sơ học sinh.