Tôi đang tiến hành nghiên cứu cho công tác học thuật. Tôi có thể thu thập dữ liệu từ các trường điều lệ công lập DC bằng cách nào?

 DC PCSB không có sự chấp thuận chính thức cho toàn bộ các trường điều lệ công lập. Để lấy dữ liệu cụ thể của từng trường, quý vị phải liên hệ với từng trường hoặc bắt đầu tìm kiếm bằng cách sử dụng OpenDC PCSB, cổng dữ liệu mở của chúng tôi.