Sự khác nhau giữa lương giáo viên DCPS và lương giáo viên các trường điều lệ công lập là gì?

Các trường điều lệ công lập có toàn quyền kiểm soát nhân sự của trường, bao gồm lương nhân viên. Tuy nhiên, chúng tôi đưa các thông tin về nhân sự được trả lương cao nhất vào Rà soát Kiểm toán Tài chính (FAR) của chúng tôi.