Sự khác nhau giữa các trường của học khu, như DCPS và các trường điều lệ công lập là gì?

Giống như các trường truyền thống do Trường Công lập DC (DCPS) điều hành, các trường điều lệ công lập là trường công, miễn học phí và mở cửa cho tất cả mọi người. Điểm khác biệt là quyền lực trung tâm—Hiệu trưởng Trường Công lập DC, điều hành các trường học truyền thống.  Ngược lại, các trường điều lệ công lập được điều hành bởi các tổ chức phi lợi nhuận, theo các thỏa thuận được Hội đồng Trường Điều lệ Công lập DC (PCSB) phê duyệt.