Sự khác biệt giữa một CMO và một trường điều lệ công lập độc lập là gì?

Tổ chức Quản lý Điều lệ hoặc CMO là các tổ chức phi lợi nhuận quản lý nhiều trường điều lệ công lập. Họ thường cung cấp các chức năng hỗ trợ cho các trường điều lệ công lập để tận dụng lợi thế quy mô kinh tế, nhưng một số tổ chức cung cấp phạm vi dịch vụ rộng lớn hơn.  Một trường điều lệ công lập mới "khởi nghiệp" hoặc độc lập là một trường do hội đồng tín thác của trường đó điều hành.