Rà soát điều lệ là gì?

Rà soát điều lệ là một đánh giá bắt buộc về thành tích học tập, tuân thủ luật pháp và quản lý tài khóa của một trường học theo Đạo luật Cải cách Trường học (SRA). Hội đồng Trường Điều lệ Công lập DC (DC PCSB) đưa ra báo cáo rà soát nêu chi tiết rà soát của họ về trường học trong những lĩnh vực này, với kết quả rà soát điều lệ bằng việc bỏ phiếu Hội đồng DC PCSB có nên tiếp tục hay thu hồi điều lệ của trường đó hay không. Những rà soát điều lệ này được tiến hành trong năm hoạt động thứ năm hoặc mười của mỗi trường.