Ending the DACA Program is Cruel

DACA, DC Schools, Public Charter Schools, Scott Pearson

Our Executive Director, Scott Pearson: "We stand w/all students protected by #DACA. Ending this program is cruel. Congress must act before many deserving young people are deported."

Spanish: Estamos w/todos los estudiantes protegidos por #DACA. Terminar este programa es cruel. El Congreso debe actuar antes de que muchos jóvenes merecedores sean deportados.

Amrahic: በ # DACA ጥበቃ የሚደረግላቸው ተማሪዎች በሙሉ / እኛ እንቆማለን. ይህን ፕሮግራም ማቆም ጨካኝ ነው. ኮንግሬሽ ብዙ የሚገባቸው ሰዎች ከመባረራቸው በፊት መሆን አለባቸው.

French: Nous sommes w/tous les étudiants protégés par #DACA. Il est cruel de mettre fin à ce programme. Congrès doit agir avant que beaucoup de jeunes gens méritants est déportés.

Vietnamese: Chúng tôi đứng w/tất cả sinh viên được bảo vệ bởi #DACA. Kết thúc chương trình này là tàn nhẫn. Quốc hội phải hành động trước khi nhiều thanh niên xứng đáng được trục xuất.

Korean: 우리 서 w/모든 학생 들이 #DACA에 의해 보호. 이 프로그램을 종료 하는 것은 잔인 하다입니다. 의회는 많은 가치가 젊은 이들이 추방 하기 전에 행동 해야 합니다.

Chinese Traditional: 我們站受 #DACA 所有學生。結束此程式是殘忍的。之前很多值得年輕人被驅逐出境,國會必須採取行動。

In March, we compiled this helpful resource document for our LEAs on educating undocumented students.

Add new comment