Những trường nào không tham gia vào My School DC?

Có thể tìm những trường không tham gia vào My School DC tại đây. Với câu hỏi về những trường này, hãy liên hệ trực tiếp với các trường.