Những khả năng về nguồn trợ cấp bên ngoài khác liên quan khi nói đến các trường điều lệ công lập là gì?

Bởi các trường điều lệ công lập là phi lợi nhuận, họ có thể nhận tài trợ từ các tổ chức bác ái, các quỹ hỗ trợ sứ mệnh và mục tiêu của trường, và thậm chí nộp đơn đăng ký trợ cấp đặc biệt là cho các trường điều lệ công lập.