Những ai là thành viên của Hội đồng và họ được chọn như thế nào?

DC PCSB được điều hành bởi một Hội đồng bảy thành viên, được Thị trưởng đề cử, với sự tư vấn và chấp thuận của Hội đồng DC. Hội đồng gồm bảy thành viên tình nguyện phê duyệt các trường học mới, tiến hành giám sát các trường đang hoạt động và thu hồi điều lệ của trường nếu các trường không đáp ứng được các mục tiêu hiệu quả.