Một trường hiện tại có thể đề xuất để trở thành một trường điều lệ công lập không?

Có. Một người nộp đơn đủ điều kiện có thể nộp đơn và đề xuất (1) chuyển đổi một trường công của Đặc khu Columbia thành một trường điều lệ công lập; (2) chuyển đổi một trường độc lập hoặc trường tư hiện thời thành một trường điều lệ công lập; hoặc (3) thành lập một trường điều lệ công lập mới. Chuyển đổi trường học có các yêu cầu bổ sung khi nộp đơn có thể tìm thấy trong Bộ luật D.C § 38-1802.01.