Một trường có thể sửa đổi điều lệ, cụ thể là các mục tiêu và kỳ vọng của trường trước khi rà soát điều lệ không?

Trong khi một trường có thể nộp kiến nghị sửa đổi điều lệ của trường bất kỳ lúc nào thì DC PCSB thường sẽ không phê duyệt sửa đổi kỳ vọng và mục tiêu của một trường trừ khi yêu cầu sửa đổi điều lệ được đưa ra hai năm trước khi bắt đầu năm hoạt động thứ mười lăm hoặc ba mươi của trường đó, hoặc lâu hơn một năm trước khi bắt đầu rà soát hoạt động năm thứ năm, mười, hai mươi hoặc hai mươi lăm của trường đó. Có ngoại lệ nếu trường đó chọn thông qua Khuôn khổ Quản lý Thành tích hay PMF làm các mục tiêu điều lệ và kỳ vọng thành tích học tập. Tuân theo Bầu chọn để Thông qua PMF làm Chính sách Mục tiêu (xem chính sách tại đây), DC PCSB có thể cho phép sửa đổi trong vòng hai năm kể từ năm hoạt động thứ mười lăm hoặc ba mươi của trường điều lệ công lập đó hoặc trong vòng một năm kể từ khi có rà soát một trường điều lệ công lập. Xem chính sách tại đây. Có thể tìm hướng dẫn kiến nghị sửa đổi điều lệ tại đây.