Một trường được nhận điều lệ bằng cách nào?

 Một trường phải nộp một đơn đăng ký điều lệ lên Hội đồng Trường Điều lệ Công lập DC để được nhận điều lệ. Tìm hiểu thêm về việc bắt đầu một trường điều lệ công lập tại đây và liên hệ applications@dcpcsb.org nếu có câu hỏi.