Một nhóm người nộp đơn có thể nộp nhiều hơn một đề xuất về điều lệ trong một năm dương lịch không?

Không. Một người nộp đơn đủ điều kiện không được nộp đơn nhiều hơn một kiến nghị thành lập một trường điều lệ công lập trong một năm dương lịch.