Kiến nghị điều lệ là gì?

Một kiến nghị điều lệ phác thảo thông tin trung tâm trong việc thiết lập một điều lệ. Ví dụ, kiến nghị bao gồm các chương trình giáo dục được đề xuất, các kết quả của học sinh và rà soát, cơ cấu quản trị, các chính sách và quy định về pháp luật mà trường phải tuân thủ.