Kết quả tiềm năng của rà soát điều lệ là gì?

Sau khi xem xét báo cáo rà soát điều lệ, Hội đồng DC PCSB sẽ bỏ phiếu bầu xem có nên tiếp tục hay thu hồi điều lệ trường học hay không. Đạo luật Cải cách Trường học hoặc SRA cho phép Hội đồng DC PCSB được quyền tự quyết định: Nếu Hội đồng phát hiện trường đó hoàn toàn không đáp ứng được các mục tiêu của trường, hoặc xác định một trường vi phạm trọng yếu luật pháp, Hội đồng có thể bầu chọn thu hồi điều lệ của trường đó hoặc thay vào đó cho phép trường đó được tiếp tục điều lệ (kèm hoặc không kèm điều kiện).