Hội đồng Trường Điều lệ Công lập DC làm gì?

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các học sinh và gia đình tại Washington, DC được tiếp cận nền giáo dục từ các trường điều lệ công lập chất lượng cao. Chúng tôi làm điều này bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn học tập nghiêm ngặt, sử dụng quy trình xét duyệt áp dụng điều lệ toàn diện và giám sát hiệu quả, cung cấp sự hỗ trợ có ý nghĩa và phụ huynh tham gia tích cực, lãnh đạo trường học, cộng đồng và các nhà lập chính sách. Hội đồng Trường Điều lệ Công lập DC (DC PCSB) được thành lập năm 1996 theo phiên bản sửa đổi của Đạo luật Cải cách Trường học DC năm 1995. Năm 2006, Hội đồng Giáo dục Tiểu bang DC (BOE) đã chuyển giao trách nhiệm giám sát các trường điều lệ công lập cho chúng tôi. Là một cơ quan phê duyệt các trường điều lệ công lập tại Washington, DC, chúng tôi sẽ đánh giá thành tích tài khóa và học tập của các trường điều lệ công lập DC và đảm bảo các trường tuân thủ với luật địa phương và liên bang.