Hội đồng có tổ chức các cuộc họp công khai không?

Hội đồng Trường Điều lệ Công lập (DC PCSB) tổ chức các cuộc họp hội đồng và phiên điều trần công cộng hàng tháng, mở cửa cho công chúng. Các cuộc họp được tổ chức vào ngày thứ Hai thứ ba trong tháng trừ khi ngày thứ Hai đó là ngày nghỉ lễ. Xem các ngày họp sắp tới, các tài liệu về cuộc họp và phiên điều trần đã qua tại đây hoặc xem đoạn phát trực tiếp tại đây.