Gia hạn điều lệ là gì?

Mỗi trường điều lệ công lập DC nhận được một thỏa thuận điều lệ 15 năm. Nếu một trường muốn tiếp tục hoạt động sau 15 năm này, theo Đạo luật Cải cách Trường học hoặc SRA, trường phải nộp một đơn lên DC PCSB để xin gia hạn điều lệ thêm một nhiệm kỳ 15 năm nữa. Theo đó, theo Đạo luật Cải cách Trường học hoặc SRA, Hội đồng sẽ không gia hạn điều lệ của trường nếu hội đồng phát hiện trường đó: