Giáo viên và viên chức điều hành trường điều lệ công lập cần có những năng lực gì? Ai quyết định việc này?

Các trường điều lệ công lập được toàn quyền quyết định về nhân sự của trường. Trong khi giáo viên tại các trường điều lệ công lập DC được miễn thỏa thuận giấy phép, giáo viên phải đáp ứng được các yêu cầu sau để đạt tiêu chuẩn có Năng lực Cao (HQ):