DC PCSB có thể mở bao nhiêu trường điều lệ công lập?

Hội đồng Trường Điều lệ Công lập DC có quyền mở tối đa 20 trường điều lệ công lập một năm. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một mạng lưới các trường chất lượng và do đó, tất cả những người nộp đơn phải trải qua một quá trình xét duyệt nghiêm ngặt. Trung bình, hội đồng chấp nhận 3-5 đề xuất trường học mới và cho tới nay đã phê duyệt chỉ hơn một phần ba số đơn đệ trình.