Có được phép cung cấp hoặc giảng dạy chương trình giảng dạy tôn giáo tại các trường điều lệ công lập không?

Không. Là trường công, các trường điều lệ công lập phải tuân theo cùng các yêu cầu pháp lý về các chương trình giảng dạy tôn giáo giống như các trường công truyền thống.