Có được miễn phí khi theo học một trường điều lệ công lập không?

Có, theo học một trường điều lệ công lập được miễn phí. Các trường này được nhà nước tài trợ và miễn học phí. Giống như các trường truyền thống (DCPS), họ được tài trợ dựa trên số lượng học sinh ghi danh.