Các yêu cầu về điều lệ là gì?

Hướng dẫn nhận một điều lệ là khác nhau đối với các Nhà điều hành có Kinh nghiệm và những người nộp đơn mới Khởi nghiệp.  Hướng dẫn cho các Nhà điều hành có Kinh nghiệm và những người nộp đơn mới Khởi nghiệp có tại đây.  Đơn của các Nhà điều hành có Kinh nghiệm được dành cho các Tổ chức Quản lý Điều lệ (CMO) hoặc Tổ chức Quản lý Giáo dục (EMO) quan tâm đến việc tái tạo một mô hình trường học đã có thành tích trong quá khứ về sự thành công trong học tập.