Các yêu cầu đối với tình trạng phi lợi nhuận của người nộp đơn là gì?

Một trường điều lệ công lập phải được tổ chức như một công ty phi lợi nhuận theo Đạo luật Công ty Phi lợi nhuận Đặc khu Columbia, Tiêu đề 29, Chương 4 của Bộ luật D.C, để được phê duyệt hoàn toàn; tuy nhiên đơn đăng ký điều lệ có thể được phê duyệt cùng một số điều kiện trong các trường hợp mà quy trình đã bắt đầu nhưng chưa được hoàn tất tính đến ngày nộp đơn. Trong những trường hợp như vậy, việc hoàn tất thành lập công ty của người nộp đơn là một điều kiện tiền lệ cho việc được phê duyệt hoàn toàn đơn đăng ký.