Các trường điều lệ công lập hoạt động như thế nào so với trung bình của thành phố?

Các học sinh của trường điều lệ công lập học tốt hơn học sinh trung bình toàn thành phố ở các môn Toán, Khoa học, Đọc và Viết văn. Trong tám năm liên tục, số lượng các học sinh trường điều lệ công lập đạt trình độ thành thạo đã tăng lên-- và tiếp tục vượt mức trung bình của tiểu bang. Xem điểm PARCC tại đây