Các trường điều lệ công lập DC đa dạng như thế nào?

Trong vai trò là cơ quan phê duyệt điều lệ duy nhất của DC, chúng tôi có thành tích mạnh mẽ trong việc đảm bảo chất lượng và quyền tiếp cận các trường điều lệ công lập trên toàn DC. Nhìn chung, các trường điều lệ công lập DC phục vụ gần như cùng tỷ lệ phần trăm Học sinh Học Tiếng Anh (8%) và học sinh khuyết tật (12%) và một tỷ lệ phần trăm học sinh Mỹ gốc Phi cao hơn đáng kết (78%) so với trung bình toàn tiểu bang. Truy cập trang Con số và Sự kiện để tìm hiểu thêm.