Các trường điều lệ công lập có được nhận tài trợ từ thành phố để trang bị cho các cơ sở hay không?

Có. Các trường điều lệ công lập được cấp $3.124 cho một học sinh mỗi năm để trang bị cơ sở vật chất. Mỗi trường điều lệ công lập được nhận phân bổ dựa theo học sinh dựa trên lớp học, các nhu cầu và tình trạng giáo dục đặc biệt và các yếu tố khác của học sinh. Tài trợ được cấp trực tiếp bởi chính quyền DC cho các trường trên cơ sở hàng quý, bắt đầu chi trả vào ngày 15 tháng 7 và theo năm tài khóa bắt đầu từ 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6.