Ai có thể theo học một trường điều lệ công lập ở DC?

Các trường điều lệ công lập miễn phí và mở cửa cho mọi học sinh. Bởi các trường điều lệ công lập DC được nhà nước tài trợ, chỉ các cư dân DC mới được theo học tại trường trong thành phố.