Điều gì xảy ra khi điều lệ của một trường bị thu hồi hoặc không được gia hạn?

Nếu điều lệ của một trường bị thu hồi hoặc không được gia hạn, việc đảm bảo học sinh được theo học một trường khác là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.