Độ tuổi giới hạn PK3 và PK4 là gì?

Đối với những học sinh nộp đơn vào My School DC, người nộp đơn vào PK3 phải tròn 3 tuổi tính đến ngày 30 tháng 9. Người nộp đơn vào PK4 phải tròn 4 tuổi tính đến ngày 30 tháng 9. Với tất cả các lớp, độ tuổi giới hạn khác nhau tùy từng trường. Để xem độ tuổi giới hạn, hãy tham khảo website My School DC tại đây.  Nếu một trường không tham gia My School DC, vui lòng truy cập website của trường để biết thêm thông tin.