Đạo luật Cải cách Trường học DC là gì?

Đạo luật Cải cách Trường học DC hoặc SRL đề cập đến Bộ luật D.C §§ 38-1802 và tiếp theo, đã lập nên các trường điều lệ công lập tại DC. Đọc Đạo luật Cải cách Trường học DC hoặc SRA tại đây.